V(m)bo-route

V(m)bo-route

Ons onderwijs is erop gericht om leerlingen te laten overstappen naar het reguliere onderwijs. De startpositie van de vmbo leerlingen is een 2-jarig curriculum. In de praktijk blijkt dat veel van onze leerlingen gebaat zijn bij het volgen van het 3-jarig curriculum.

Bij de start van hun studieloopbaan op onze school bepalen wij aan de hand van de ondersteuningsbehoefte van de leerling welk curriculum wordt gevolgd. Onze leerlingen stromen na het 2-jarig en 3-jarig curriculum in bijna alle gevallen uit naar het regulier vmbo. Een ambulant begeleider begeleidt de overgang naar het regulier onderwijs en werkt hierbij nauw samen met de mentor van de reguliere school, de leerling en de ouders.

Vakken

In de eerste drie jaar staan de vakken uit de onderbouw van het vmbo op het rooster. Onze leerlingen krijgen één uur extra Nederlands en één uur extra rekenen dan leerlingen op een reguliere school. Tijdens het eerste jaar krijgen onze leerlingen één uur sociale vaardigheidstraining per week. Dit is nodig omdat er vaak een leerachterstand en een achterstand op sociaal-emotioneel gebied aanwezig is als gevolg van de taalontwikkelingsstoornis. In het tweede jaar geven wij de sociale vaardigheidstraining ‘Rots en water’. Leerlingen in het tweede en derde jaar die nog onvoldoende sociaal vaardig zijn, krijgen extra sociale vaardigheidstraining. Tijdens deze trainingen leren zij hoe ze op een goede manier kunnen reageren in een bepaalde situatie.

Praktijklessen op locatie

Om onze leerlingen voor te bereiden op de keuze voor een beroepsrichting volgen ze praktijklessen op locatie (POL). Docenten van een reguliere school geven deze lessen op hun eigen locatie, dus op een school voor regulier vmbo. Een docent van het Auris College Leiden ondersteunt de docent van de reguliere school. Tijdens de praktijklessen gaan leerlingen ook op excursie. Het doel van de praktijklessen is als volgt.

  • Leerlingen kunnen een bewuste en verantwoorde beroepskeuze maken.
  • Leerlingen oriënteren zich op beroepsopleidingen.
  • Leerlingen krijgen zicht op speciale vaardigheden en leren zich deze eigen te maken.
  • De mentor kan de leerling beter adviseren over een vervolgopleiding.

Leerlingen volgen lessen op een reguliere vmbo-school in drie beroepsrichtingen.

  • Agrarisch: groenbreed.
  • Technisch: techniekbreed en bouwbreed.
  • Economisch: handel en administratie.

Voorlichting over en lessen in de richting verzorging geeft het Auris College Leiden zelf.