Leerlingen en ouders

Contactmomenten met ouders

Om goed onderwijs te leveren, is het belangrijk dat er een goed contact is tussen de school en de ouders. Hiervoor organiseren wij verschillende contactmomenten.

Gespreksavonden of huisbezoek

Tijdens de gespreksavond en bespreken wij het ontwikkelingsperspectief met u. Bij eerstejaars leerlingen leggen wij een huisbezoek af.

 

Driemaal per jaar evalueren wij het ontwikkelingsperspectief van onze leerlingen. Als uit de teambespreking blijkt dat een leerling zich onvoldoende ontwikkelt, dan zoeken wij uit hoe dit komt. Indien nodig stellen wij het ontwikkelingsperspectief bij. De leerling krijgt dan extra zorg tijdens het individuele uur. Als blijkt dat de hele groep op een bepaald gebied onvoldoende ontwikkeling doormaakt, dan maken een groepszorgplan voor de hele groep. Elke leraar zal dan op dezelfde wijze deze speciale groepszorg geven.

Ouderkrant

Zes keer per jaar ontvangt u een ouderkrant met allerlei informatie over de school.

Extra contactmomenten praktijkstroom

De praktijkstroom heeft, naast twee rapportbesprekingen en een ouderkrant (zesmaal per jaar), een paar extra contactmomenten met ouders.

 

 • Voor iedere klas zijn er een aantal informatieavonden met bijvoorbeeld de volgende onderwerpen:
  • Interne of externe stage.
  • Werkvoorziening.
  • Het mbo.
  • Lessen op locatie (LOL).
  • Onderzoek Commissie van Leerlingzorg (CvL).
 • Ouders van leerlingen uit de praktijkstroom kunnen ondersteunend ingeschakeld worden bij activiteiten als excursies en sportdagen. Via de ouderkrant en de jaarkalender op deze website houden wij u op de hoogte van schoolzaken en activiteiten.

 

In de brugklas leggen de mentoren een huisbezoek af. Daarnaast is het altijd mogelijk om een afspraak te maken met de mentor (telefonisch, via e-mail of door een gesprek op school).

Extra contactmomenten vmbo-stroom

Naast twee rapportbesprekingen en een ouderkrant (zesmaal per jaar) zien wij u ook graag op de volgende momenten.

 

Eerste jaar (bruggroep)

Informatieavond huiswerk.

 

Tweede jaar

Informatieavond over Commissie van Leerlingzorg (CvL), beroepskeuze, stageweek en het vmbo. Ook hebben wij graag gesprekken met u over het CvL-onderzoek.

 

Derde jaar

Informatieavond schoolverlaters met de ambulante begeleiding (AB) over de vorm van begeleiding in het vmbo en over het afsluitende schoolkamp.

Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschap binnen Auris is als volgt geregeld.

 • Er is één Medezeggenschapsraad (MR) voor alle scholen en ambulante diensten van Auris Onderwijs.
 • Er is een deelraad op regioniveau.

Wilt u contact met de Medezeggenschapsraad, de Deelraad of de Locatieraad? Op de website van de school (onze medewerkers/raden en vertrouwenspersonen) vindt u wie u hiervoor kunt benaderen.

Meer informatie

Ouderbijdrage

Wij vragen aan ouders een bijdrage van € 125. Deze bijdrage is vrijwillig maar zeer welkom. Wij besteden deze bijdrage onder andere aan vieringen, sportactiviteiten, collectieve verzekeringen. het lidmaatschap van de FOSS en excursies. Over de betaling van de vrijwillige bijdrage ontvangt u aan het begin van het schooljaar een brief. Mocht het bedrag een bezwaar voor u zijn, wilt u dan contact opnemen met de directie van onze school?

Kosten voor de schoolwerkweek van de eindgroepen in de vmbo-stroom en alle groepen in de praktijkstroom zijn niet inbegrepen in de ouderbijdragen. Zij vormen wel een verplicht onderdeel van het lespakket. De kosten hiervan kunt u eventueel in termijnen betalen. De kosten zijn als volgt.

 • Vmbo-stroom derde jaar: ongeveer € 275 per jaar
 • Praktijkstroom groep 1 t/m 5: ongeveer € 130 per jaar

Schoolspullen

Schoolboeken worden gratis ter beschikking gesteld aan de leerlingen. Een aantal spullen dient u zelf aan te schaffen. Via onderstaande link ziet u welke spullen u zelf moet aanschaffen.

Nieuwe leerlingen

Voor ouders van toekomstige leerlingen houden wij elk jaar in februari een voorlichtingsavond. In juni is er een kennismakingsochtend voor leerlingen uit groep 8. Daarnaast geven wij in juni een praktische informatieavond voor ouders van nieuwe leerlingen. Een leerling kan zich aanmelden op onze school als hij of zij een indicatie heeft voor een onderwijsarrangement van Auris. Aanmelden kan via het aanmeldpunt.

Rooster/huiswerkopdrachten

Op deze pagina vindt u het rooster en het huiswerkoverzicht. In het rooster ziet u welke vakken wij op welke dag aanbieden. Ook ziet u hoeveel uur wij hier in de week aan besteden.