Leerlingen en ouders

Contactmomenten met ouders

Om goed onderwijs te leveren, is het belangrijk dat er een goed contact is tussen de school en de ouders. Hiervoor organiseren wij verschillende contactmomenten.

Gespreksavonden, huisbezoek en andere contactmomenten

Ieder schooljaar starten wij met een uitgebreide informatieavond voor alle groepen. Tijdens deze avond komen verschillende thema’s aan bod zoals logopedie, ambulante begeleiding, GGD, stage en praktijklessen.

Daarnaast zijn er een aantal gespreksavonden waarin wij met u het ontwikkelingsperspectief bespreken.

Bij eerstejaars leerlingen leggen wij een huisbezoek af.

Driemaal per jaar evalueren wij het ontwikkelingsperspectief van onze leerlingen. Als uit de teambespreking blijkt dat een leerling zich onvoldoende ontwikkelt, dan zoeken wij uit hoe dit komt. Indien nodig stellen wij het ontwikkelingsperspectief bij. De leerling krijgt dan extra zorg tijdens het individuele uur. Als blijkt dat de hele groep op een bepaald gebied onvoldoende ontwikkeling doormaakt, dan maken een groepszorgplan voor de hele groep. Elke leraar zal dan op dezelfde wijze deze speciale groepszorg geven.

Ouderkrant

Zes keer per jaar ontvangt u een ouderkrant met allerlei informatie over de school.

Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschap binnen Auris is als volgt geregeld.

  • Er is één Medezeggenschapsraad (MR) voor alle scholen en ambulante diensten van Auris Onderwijs.
  • Er is een deelraad op regioniveau.

Wilt u contact met de Medezeggenschapsraad, de Deelraad of de Locatieraad? Op de website van de school (onze medewerkers/raden en vertrouwenspersonen) vindt u wie u hiervoor kunt benaderen.

Meer informatie

Ouderbijdrage

Wij vragen aan ouders een bijdrage van € 125. Deze bijdrage is vrijwillig maar zeer welkom. Wij besteden deze bijdrage onder andere aan vieringen, sportactiviteiten, collectieve verzekeringen. het lidmaatschap van de FOSS en excursies. Over de betaling van de vrijwillige bijdrage ontvangt u aan het begin van het schooljaar een brief. Mocht het bedrag een bezwaar voor u zijn, wilt u dan contact opnemen met de directie van onze school?

Kosten voor de schoolwerkweek van de eindgroepen in de vmbo route en alle groepen in de arbeidsroute zijn niet inbegrepen in de ouderbijdragen. Zij vormen wel een verplicht onderdeel van het lespakket. De kosten hiervan kunt u eventueel in termijnen betalen. De kosten zijn als volgt.

  • Vmbo route derde jaar: eenmalig ongeveer € 275
  • Arbeidsroute groep 1 t/m 5: ongeveer € 100 per jaar

Schoolspullen

Schoolboeken worden gratis ter beschikking gesteld aan de leerlingen. Een aantal spullen dient u zelf aan te schaffen. Via onderstaande link ziet u welke spullen u zelf moet aanschaffen.

Nieuwe leerlingen

Voor ouders van toekomstige leerlingen houden wij elk jaar in februari een voorlichtingsavond. In juni is er een kennismakingsochtend voor leerlingen uit groep 8. Daarnaast geven wij in juni een praktische informatieavond voor ouders van nieuwe leerlingen. Een leerling kan zich aanmelden op onze school als hij of zij een indicatie heeft voor een onderwijsarrangement van Auris. Aanmelden kan via het aanmeldpunt.

Huiswerkopdrachten

Op deze pagina vindt u de huiswerkopdrachten.