Regels en procedures

Regels en procedures

Op school zijn dagelijks veel verschillende leerkrachten en leerlingen aanwezig. Allen met hun eigen persoonlijkheid. Om alles soepel te laten verlopen, zijn afspraken en regels nodig. Op deze pagina vindt u de belangrijkste.

Gedragscode

Wij vinden veiligheid belangrijk en leggen daarom belangrijke afspraken vast. Dit zijn afspraken over algemene uitgangspunten en over machtsmisbruik, discriminatie, racisme, pesten en privacy. Onze uitgangspunten zijn als volgt.

 

 • Wij accepteren elkaar en hebben respect voor elkaar. Iedereen is anders, iedereen hoort erbij.
 • Mannen en vrouwen, jongens en meisjes zijn gelijkwaardig.
 • Wij bieden ruimte aan persoonsgebonden of cultuurgebonden verschillen. Deze mogen echter onze gedragsregels niet in de weg staan.
 • Binnen onze school voelen zowel leerlingen als volwassenen zich veilig.
 • Wij stimuleren leerlingen en volwassenen om een positief zelfbeeld te kunnen vormen.
 • Wij bevorderen zelfredzaamheid en weerbaar gedrag.
 • Op school worden materialen met respect behandeld. Iedereen is verantwoordelijk voor een verzorgde en opgeruimde omgeving.

Regels bij spijbelen of missen van lessen zonder toestemming

Leerlingen die spijbelen of lessen missen zonder toestemming moeten de gemiste tijd dubbel inhalen. Leerlingen die weglopen van school of van school gestuurd worden, moeten zich met de ouders melden op school bij de schoolleiding. Pas daarna kunnen wij hen weer toelaten. Leerlingen die uit de les worden gestuurd, moeten de gemiste lestijd na school inhalen.

Verzekering en aansprakelijkheid

Het bestuur van de Koninklijke Auris Groep heeft een verzekering afgesloten waar in geval van ongevallen tijdens schooltijd een beroep op kan worden gedaan. Deze verzekering is afgesloten voor alle leerlingen en medewerkers van de scholen van Auris. De school heeft ook een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA). De school is alleen aansprakelijk bij duidelijk verwijtbaar gedrag. Wilt u in dergelijke gevallen de schade op de school verhalen, dan dient u hiervan direct melding te maken bij de teamleider. Een eigen verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid is heel belangrijk. Wij gaan ervan uit dat u voor uw gezin een WA-verzekering heeft afgesloten.

 

Het komt wel eens voor dat leerlingen spullen op (weg naar) school kwijtraken. Alle spullen worden voor eigen risico meegenomen. De school is niet aansprakelijk voor vermissing. Advies om vermissing te voorkomen:

 

 • Laat waardevolle spullen thuis.
 • Maak gebruik van een kluisje (wordt door school verstrekt).
 • Zet de naam van de leerling in jassen, tassen, sportkleding en dergelijke.
 • Controleer geregeld of uw kind alles nog heeft.
 • Mist u toch spullen? Bel dan direct naar school of de vermiste spullen bij gevonden voorwerpen liggen.

Fiets op school verplicht

Een fiets is noodzakelijk om naar de praktijklessen op locatie en op excursie te gaan. Een aantal leerlingen komen al per fiets naar school. Leerlingen die niet op de fiets naar school komen, kunnen hun fiets stallen in een afsluitbare fietsenstalling. Voor de zomervakantie moet de fiets mee naar huis.

 

Kleine beschadigingen, lekke banden en dergelijke kan de leerling melden aan de conciërge. Die kan de reparatie van de fiets dan eventueel samen met de leerling uitvoeren of in de fietsenmakerij van school laten maken tegen materiaalkosten. Grotere reparaties moeten zo snel mogelijk gedaan worden door de ouders.

 

Als een fiets tijdelijk niet bruikbaar is, is er in een uitzonderlijk geval op school een leenfiets beschikbaar. De sleutel hiervoor is op te vragen bij de administratie. Dit is echter alleen voor noodgevallen en slechts voor één of twee dagen.

 

Bruggroepleerlingen fietsen met de begeleider naar de praktijklessen op locatie. Zodra de leerlingen zelfstandig kunnen fietsen, wordt dit afgebouwd. Meestal is dit na de herstvakantie.

Regels voor het fiets bij school en het stallen van de fiets

Fietsen en scooters horen in de fietsenstalling.

 

 • Op het plein en op de stoep mag je niet fietsen of op de scooter rijden.
 • De fietsen die op school blijven staan, moeten in de afsluitbare fietsenstalling worden gezet. De toegang tot deze berging is alleen via het hek van Obrechtstraat 2. Fietsen die na schooltijd niet in de fietsenstalling worden gezet, vallen onder de eigen verantwoordelijkheid.
 • Iedere groep krijgt een vaste plaats toegewezen in de stalling.
 • In de fietsenstalling gaan we voorzichtig met elkaars fietsen om.

Vrijstelling onderwijsactiviteiten

Leerlingen die zijn toegelaten op een school voor speciaal onderwijs zijn verplicht om deel te nemen aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten. Ouders kunnen echter het bevoegd gezag van de school vragen om vrijstelling voor hun kind van bepaalde onderwijsactiviteiten wanneer hun kind deze activiteiten om wat voor reden dan ook niet kan uitvoeren.

 

Voor de vrijgestelde activiteiten komen andere in de plaats die beter aansluiten bij de mogelijkheden van het kind als dit praktisch haalbaar is. Het bevoegd gezag bepaalt welke onderwijsactiviteiten dat zijn en onder welke voorwaarden vrijstelling wordt gegeven. Voor het aanvragen van een vrijstelling van bepaalde onderwijsactiviteiten , dient u een verzoek in bij het bevoegd gezag van de school.

 

Soms is externe zorg voorwaardelijk voor het onderwijs en kan niet anders dan tijdens de les plaatsvinden. Ouders en school moeten dan aantonen dat dit in het belang van de leerling is dat deze zorg onder lestijd plaatsvindt. De ouders of therapeut dienen deze verantwoording te schrijven. De consequenties voor het lesprogramma worden door de ouders geaccepteerd. De school past het rooster niet aan op de externe zorg en therapeutische handelingsplannen. Ook wordt externe zorg niet uitgevoerd of voortgezet binnen de school.

Schorsing of verwijdering

In bijzondere situaties kunnen wij een leerling schorsen. Afhankelijk van het voorval bepaalt de directie in overleg met de teamleider of de leerling geschorst wordt. De duur van de schorsing kan variëren van een dag tot maximaal een week. Wij informeren de ouders, de onderwijsinspectie en de leerplichtambtenaar over de schorsing en de maatregelen die hierop volgen. Daarna bespreken wij met de ouders en eventueel de leerling welke stappen we ondernemen om herhaling te voorkomen. Bij dit gesprek zijn de leerkracht, een gedragsdeskundige, een lid van de Commissie van Begeleiding en/of een lid van het managementteam aanwezig. Van het gesprek maken wij een verslag. Dit sturen wij op naar ouders en bewaren wij in het leerlingdossier. Als wij overgaan tot verwijdering van de leerling, dan zijn wij verplicht een andere school voor de leerling te vinden. Lukt dit niet binnen acht weken, dan verwijzen wij de leerling naar Bureau Leerplicht. Ouders kunnen binnen vier weken schriftelijk bezwaar maken tegen de beslissing tot verwijdering.

Klachtenregeling en vertrouwenspersoon

Voor ouders, leerlingen en medewerkers is er een klachtenregeling. We gaan er vanuit dat u een klacht of probleem allereerst bespreekt met de persoon over wie de klacht gaat. Als het gaat om een klacht over algemene schoolzaken dan bespreekt u deze met de schooldirecteur. Lukt het niet om het probleem op te lossen? Neem dan contact op met onze vertrouwenspersonen.. Deze proberen in een gesprek met de betrokkenen opnieuw een oplossing te zoeken. De vertrouwenspersonen zijn mevrouw M. de Mooij en de heer T. Braun. (088-8941500).

 

Is het probleem te groot of te complex om in een gesprek op te lossen, dan kan de vertrouwenspersoon adviseren een klacht in te dienen bij de klachtencommissie van de Koninklijke Auris Groep. Voor regio West is er ook een externe klachtencommissie. Contactpersoon hier is mevrouw A. Ooyer. u kunt haar bereiken via astrid.ooyer@arboned.nl of via 06 29389058. Zij is aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

 

Begin 2013 is de wet ‘meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ in werking getreden. De wet stelt gebruik van een meldcode verplicht voor leerkrachten en andere professionals bij (mogelijke) signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Auris heeft de meldcode opgesteld naar het basismodel dat beschikbaar is vanuit de ministeries van VWS, OCW en Veiligheid & Justitie. De meldcode bestaat uit een stappenplan waarin staat wat een leerkracht of professional moet doen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. De meldcode bestaat uit vijf stappen.

 

Meer informatie over de klachtenprocedure en de meldcode leest u op de Auris website.

Sociale veiligheid en pestprotocol

Auris ontwikkelt integraal veiligheidsbeleid. De controle en uitvoering hiervan ligt bij een anti-pest/veiligheidscoördinator.

 

Veiligheidscoördinator: mevrouw M. Bleeker

 

Onze school wil een veilige en prettige omgeving bieden waarin leerlingen zich thuis voelen. Daarom spreken wij regels met elkaar af. In de klassen besteden wij aandacht aan dit onderwerp. Wij hebben een pestprotocol.

 

Aanspreekpersoon bij pesten: mevrouw M. Bleeker

Rookbeleid

Het is verboden te roken in de school en op het schoolplein. Wij stellen de ouders van eerste- en tweedejaars leerlingen die roken op de hoogte. Het uitdelen van sigaretten aan en het kopen van sigaretten voor andere leerlingen is niet toegestaan.
Ook een vape pen is niet toegestaan.

Regeling bij lesuitval

Bij afwezigheid van een leerkracht neemt een andere leerkracht de les over. Soms plaatsen wij de leerlingen in een andere klas. Dit doen wij niet bij het eerste of het laatste lesuur. Bij uitval van het eerste of laatste lesuur kunnen wij de leerlingen vrij geven.

 

Als er geen praktijklessen op locatie zijn, is er zoveel mogelijk les van de begeleider. Dit staat dan vermeld op het mededelingenbord in de hal.

Mobiele telefoons

Zoals wettelijk is bepaald per 1 januari 2024 in het voortgezet onderwijs is het gebruik van de mobiele telefoon niet meer toegestaan in de klas tenzij dit voor educatieve doeleinden gebruikt wordt. Wij hanteren de afspraak:  “thuis of in de kluis”. Met “thuis of in de kluis” streven we naar onderstaande doelen:

•              leerlingen een optimale leeromgeving bieden zonder onnodige afleiding;

•              meer focus tijdens de lessen;

•              meer sociale interactie tussen de leerlingen;

•              het verhogen van het algemene welzijn op school.

Dit betekent dat de telefoons van 8.30 tot 14.10/15.00 uur niet zichtbaar zijn in de school. Leerlingen kunnen hun telefoon thuis laten of in een kluisje doen. Als leerlingen willen pinnen voor het kopen van een broodje in de kantine of bij de winkel op de hoek is het slim om de bankpas mee te nemen of contant geld.

Als ouder(s)/verzorger(s) kunt u in geval van nood uw kind natuurlijk altijd bereiken via de administratie of de mentor

 

Ongevallen

Bij een ongeluk(je) op school handelen wij als volgt.

 

 • Als het niet ernstig is, behandelen wij de leerling. Wij stellen ouders telefonisch, schriftelijk via het heen-en-weer schrift of per mail op de hoogte.
 • Bij een ernstiger incident, doet een EHBO-er van de school het noodzakelijke. Een medewerker van de school gaat met de leerling naar de huisarts in de buurt van de school. De leerkracht neemt contact op met het noodnummer van de ouders.
 • Bij een zeer ernstig incident bellen wij een ambulance. Een medewerker van de school gaat met de leerling mee naar het ziekenhuis. De leerkracht neemt contact op met het noodnummer van de ouders.

Ziekmelden en afmelden

Wilt u het ons vóór 08.30 uur telefonisch laten weten als de leerling later of niet naar school komt? Het is de bedoeling dat u dit elke dag doet. Dit is belangrijk omdat we dan weten waar de leerling is. Wij verzoeken u dringend bij ziekte van de leerling de chauffeur of vervoerder hiervan in kennis te stellen. Als uw kind beter is, neemt u zelf contact op met de chauffeur om het vervoer weer te regelen. Als u de leerling door omstandigheden zelf later op school brengt, laat u dit dan ook de chauffeur of vervoerder weten. Geef dan ook door dat uw kind ‘s middags wel met de bus of taxi terug gaat naar huis.

Verlof en verzuim aanvragen

Verlof
De leerplichtwet (wet 22A in ons handboek) geeft aan dat de directeur van de school beperkte mogelijkheden heeft om verlof buiten de schoolvakanties te verlenen. Een verlofaanvraag doet u schriftelijk bij de directeur. Dit kunt u alleen doen om de volgende redenen:

 

 • Religieuze feestdagen (twee dagen van tevoren melden aan de directeur).
 • Aard van het beroep van (één van) de ouders.
  Voor vakantiedoeleinden mag volgens de leerplichtwet slechts in één geval buiten de officiële vakanties vrij worden gegeven. Dit is wanneer door de specifieke aard van (één van) de ouders het gezin niet tenminste twee weken in een schoolvakantie met vakantie kan. Alleen in dat geval mag er éénmaal per jaar voor ten hoogste tien dagen vrij worden gegeven door de directeur van de school. Deze dagen mogen niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar vallen. Bij de aanvraag hoort een werkgeversverklaring.
 • Gewichtige omstandigheden: ernstige ziekte, overlijden, begrafenis van bloedverwanten, huwelijk van familie in de eerste en tweede graad, verhuizing van het gezin naar een andere gemeente, gezinsuitbreiding. Dit verlof kan door de directeur voor ten hoogste tien dagen per jaar verleend worden.

 

Wilt u gebruik maken van extra verlof? Vraag dit dan acht weten van tevoren aan bij de directeur.

 

Buiten de hier aangegeven kaders is de leerplichtwet een wet van bijzonder strafrecht en moet de directeur bij verzuim melding maken bij de leerplichtambtenaar. Uitzonderlijke bepalingen voor jonge kinderen, bepalingen bij schorsing en vanzelfsprekende gevallen als ziekteverlof laten we hier buiten beschouwing. Voor het aanvragen van verlof buiten de vakantieperiodes dient u een aanvraagformulier in te vullen. Dit formulier is verkrijgbaar bij de administratie van onze school.

 

Verzuim
Vrije tijd voor afspraken met de tandarts, dokter of specialist moet van tevoren worden aangevraagd met een briefje bij de mentor. Wilt u deze afspraken zoveel mogelijk plannen buiten schooltijd. Als het niet anders kan, dan graag aan het begin of het eind van een schooldag.

Te laat kom regeling

 • Wij registreren te laat komen. Als leerlingen regelmatig te laat komen, ondernemen wij trapsgewijs acties.

 

De regels bij te laat komen:

 • Haal een  ’te laat briefje’ bij de administratie.
 • Drie keer te laat in een maand: een lesuur nablijven bij de mentor.
 • Vier of vijf keer te laat in een maand: een lesuur nablijven bij de mentor en een brief naar ouders. |
 • Zes of meer keer te laat in een maand of twee maanden achter elkaar drie of meer keer: wij nodigen ouders uit voor een gesprek om te praten over een oplossing. De verloren tijd moet worden ingehaald op een vrije dag.

Leerlingen die regelmatig te laat komen, kunnen doorverwezen worden naar Leerplicht en Halt.

Downloads

Vragen?

Heeft u vragen over de school of wilt u graag advies? Neem dan contact met ons op.