Auris College Leiden Aurislogo

Vmbo-stroom

Ons onderwijs is erop gericht om leerlingen te laten overstappen naar het reguliere onderwijs. De startpositie van de VMBO leerlingen is een 2-jarig curriculum. In de praktijk blijkt dat veel van onze leerlingen gebaat zijn bij het volgen van het 3-jarig curriculum. Bij de start van hun studieloopbaan op onze school bepalen wij aan de hand van de ondersteuningsbehoefte van de leerling welk curriculum wordt gevolgd. Onze leerlingen stromen na het 2-jarig en 3-jarig curriculum in bijna alle gevallen uit naar het regulier VMBO. Een ambulant begeleider begeleidt de overgang naar het regulier onderwijs en werkt hierbij nauw samen met de mentor van de reguliere school, de leerling en de ouders.

Vakken
In de eerste drie jaar staan de vakken uit de onderbouw van het vmbo op het rooster. Onze leerlingen krijgen één uur extra Nederlands en één uur extra rekenen dan leerlingen op een reguliere school. Tijdens het eerste jaar krijgen onze leerlingen één uur sociale vaardigheidstraining per week. Dit is nodig omdat er vaak een leerachterstand en een achterstand op sociaal-emotioneel gebied aanwezig is als gevolg van de taalontwikkelingsstoornis. In het tweede jaar geven wij de sociale vaardigheidstraining 'Rots en water'. Leerlingen in het tweede en derde jaar die nog onvoldoende sociaal vaardig zijn, krijgen extra sociale vaardigheidstraining. Tijdens deze trainingen leren zij hoe ze op een goede manier kunnen reageren in een bepaalde situatie.

Praktijklessen op locatie
Om onze leerlingen voor te bereiden op de keuze voor een beroepsrichting volgen ze praktijklessen op locatie (POL). Docenten van een reguliere school geven deze lessen op hun eigen locatie, dus op een school voor regulier vmbo. Een docent van het Auris College Leiden ondersteunt de docent van de reguliere school. Tijdens de praktijklessen gaan leerlingen ook op excursie. Het doel van de praktijklessen is als volgt.

 • Leerlingen kunnen een bewuste en verantwoorde beroepskeuze maken.
 • Leerlingen oriënteren zich op beroepsopleidingen.
 • Leerlingen krijgen zicht op speciale vaardigheden en leren zich deze eigen te maken.
 • De mentor kan de leerling beter adviseren over een vervolgopleiding.

Leerlingen volgen lessen op een reguliere vmbo-school in drie beroepsrichtingen.

 • Agrarisch: groenbreed.
 • Technisch: techniekbreed en bouwbreed.
 • Economisch: handel en administratie.

Voorlichting over en lessen in de richting verzorging geeft het Auris College Leiden zelf.

 • Welkom
 • Welkom

  Leerlingen met een intensief cluster 2 arrangement zijn welkom op het Auris College Leiden. Ook hun ouders zijn welkom. Wij staan dicht bij de leerlingen en hun ouders. Wij creëren voor onze leerlingen en medewerkers een veilige omgeving op zowel fysiek, sociaal en communicatief gebied. We zeggen wat we gaan doen, houden ons aan afspraken en doen dit met kennis en passie.

 • Persoonlijk
 • Persoonlijk

  Tijdens de gesprekken op school (gespreksavonden) of bij u thuis (huisbezoek bij de eerstejaars leerlingen) bespreken de collega’s met u de ontwikkeling van uw kind. Zes keer per jaar ontvangt u een ouderkrant met daarin allerlei informatie over de school. Elke leerling heeft een mentor die uw kind voor langere tijd begeleidt. De mentor bouwt een persoonlijke relatie met de leerling op en draagt bij aan de vorming van de klas waarin de leerling functioneert. Naast de leervorderingen heeft de mentor ook aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en voor de motivatie van de leerling.

 • Veilig
 • Veilig

  Wij bieden een pedagogisch klimaat met een veilige omgeving waarin elke leerling zich gewaardeerd voelt. Wij gaan uit van een individuele benadering en bieden hulp waar nodig. We bieden onze leerlingen een overzichtelijke omgeving door structuur aan te brengen in ruimte en tijd. Wij hanteren duidelijke regels over bijvoorbeeld goede omgangsvormen. 

 • Duidelijk
 • Duidelijk

  Onderling respect staat zowel voor de docenten en de andere medewerkers als voor uw kind centraal op het Auris College Leiden. Om ervoor te zorgen dat de huidige goede sfeer en goede onderlinge contacten blijven bestaan, hebben we afspraken gemaakt over hoe we met elkaar omgaan. Deze afspraken zijn opgenomen in het schoolboekje vso dat elke leerling mee naar huis krijgt.

 • Bevlogen
 • Bevlogen

  Op onze school werkt een professioneel team samen aan het best passende onderwijs en de best passende zorg voor elke leerling. De goede samenwerking en overleg tussen alle medewerkers is nodig om een breed en kwalitatief goed aanbod voor onze leerlingen te verzorgen. Wij blijven van de laatste ontwikkelingen binnen het onderwijs en binnen cluster 2 op de hoogte door scholing en het volgen van cursussen.

 • DCCookieLaw