Logopedie

Missie

Wij willen leerlingen van het ACL leren te zijn wie ze zijn, met hun kwaliteiten en beperkingen, en hen op weg helpen in onderwijs en participatie in de maatschappij.

De missie van de sectie logopedie past binnen de kernwaarden van Auris en Auris College Leiden.

Kernwaarden Auris:

 • Samen
 • Zorgvuldig
 • Slagvaardig

Kernwaarden Auris College Leiden:

 • Vertrouwen
 • Redzaamheid
 • Bewustzijn

Visie

Vanuit professioneel logopedisch handelen en met aandacht voor de specifieke beperkingen en de participatieproblemen van de leerling, ondersteuning bieden aan leerlingen, ouders en docenten, waarbij gekeken wordt naar de leerling als persoon (niet alleen naar de TOS-problematiek) en waarbij gewerkt wordt vanuit de hulpvraag van leerlingen, ouders en docenten.

We verwachten dat de logopedie zo beter wordt ingebed in het onderwijs dat ACL biedt (intern verbinden) en dat leerlingen zo meer gemotiveerd zullen zijn hun problemen in de communicatie aan te pakken. We willen bereiken dat leerlingen zich, wanneer zij het ACL verlaten, voldoende kunnen redden in onze talige en sociale maatschappij (redzaamheid) door ze te leren:

 1. Hun problemen in de communicatie te herkennen en daarmee inzicht te hebben in hun communicatieproblemen, inzicht is de eerste stap naar acceptatie (redzaamheid en bewustzijn)
 2. Hun problemen in de communicatie te accepteren, acceptatie is de eerste stap naar een positief zelfbeeld (zelfvertrouwen)
  om te gaan met hun problemen in de communicatie, coping is de eerste stap naar zelfredzaamheid en geeft meer zelfvertrouwen (redzaamheid en vertrouwen)
 3. Hun communicatieproblemen (binnen hun mogelijkheden) te reduceren tot een voor hen voldoende niveau (redzaamheid en vertrouwen)

We willen dat bereiken door vraaggericht te werken: met de leerling, ouders en/of docenten de hulpvraag formuleren en van daaruit logopedische begeleiding bieden. Dat houdt in dat:

 • Coaching van ouders en  leerkrachten meer gangbaar zal worden, logopedische begeleiding kan ook worden ingezet bij specifieke vragen m.b.t. leerlingen in de klassensituatie i.p.v. veelal individuele logopedie in de logopedieruimte
 • Er een beter evenwicht moet zijn tussen directe en indirecte therapie: oudere leerlingen blijken meer baat te hebben bij een combinatie van directe en indirecte therapie (Logopedie bij oudere kinderen, Logopedie jaargang 87, juni 2015)
 • Er vaker (multidisciplinair) overleg zal zijn: afstemming van de logopedische begeleiding in de klas, afstemming hulpvraag van de leerling en functioneren in de klas, overleg met logopedist, leerling en mentor, etc.
 • Logopedie meer flexibel wordt ingezet: geen vaststaand rooster per schooljaar, maar inspelen op de vragen die er zijn (ook een aanbeveling in de nieuwe richtlijn TOS van de NVLF, mei 2017)
 • De intensiteit van logopedie wordt bepaald vanuit de behoefte van de leerlingen, ouders of docenten, waarbij eerst gekeken wordt of de communicatieve voorwaarden en communicatiefuncties voldoende aanwezig zijn en/of deze worden opgenomen in het behandelplan
 • Setting wordt per individu bepaald: individuele logopedie, groepslogopedie of geen logopedie

Rekenschap en resultaat

De kwaliteit van de logopedie wordt op peil gehouden door logopedie- en multidisciplinair overleg en gerichte scholing van de logopedisten op het gebied van kennis en zelfontwikkeling in het therapeutisch handelen.

De logopedische aandachtspunten worden in kaart gebracht en doelen worden gesteld op lange en korte termijn waarbij de hulpvraag van de leerling en/of docent uitgangspunt is. Verloop en resultaat van de verleende begeleiding wordt 2x per jaar geëvalueerd in individuele handelingsplannen. Deze handelingsplannen maken deel uit van het DOPP en zijn zo inzichtelijk voor leerlingen, ouders en docenten.