Auris College Leiden Aurislogo

Leerlingenzorg en ontwikkelingsperspectief

Leerlingenzorg
De mentor begeleidt de leerling. De zorgcoördinator begeleidt de mentor hierin en coördineert waar nodig ook de inbreng van zorg door externe partijen. Heeft u vragen over de begeleiding van uw kind? Neem dan contact op met de mentor of de zorgcoördinator.

Een vaste mentor begeleidt en volgt een leerling zolang deze op het vso blijft. De taken van de mentor zijn als volgt.

 • Hij stimuleert en begeleidt de leerling bij het leren tijdens het mentoruur en in gesprekken met de leerling.
 • Hij heeft aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en de motivatie van de leerling.
 • Hij bouwt een persoonlijke relatie op met de leerling en draagt bij aan de vorming van de klas waarin de leerling zit.
 • Hij begeleidt de leerling in de keuze voor vervolgonderwijs.
 • Hij houdt contact met ouders van de leerling over de vorderingen.
 • Hij is de spil in de zorg rond de leerling.

Ontwikkelingsperspectief (OPP)
Alle leerlingen krijgen onderwijs in een groep. Binnen de groep geven wij leerlingen begeleiding op hun eigen niveau. Welke begeleiding dit is, staat in het ontwikkelingsperspectief (OPP). Het OPP beschrijft het individuele perspectief van elke leerling. Onderstaande onderwerpen staan in het OPP.

 • Verwacht niveau voor vervolgonderwijs (uitstroombestemming).
 • Onderwijsaanbod dat de leerling krijgt.
 • Welke extra begeleiding nodig is.

De Commissie van Begeleiding (CvB) stelt voor iedere leerling een OPP op. De leerkracht en logopedist evalueren dit regelmatig. Minstens eenmaal per jaar bespreken wij het OPP met ouders. Als het verwachte niveau voor vervolgonderwijs wordt aangepast, dan stelt de CvB het OPP opnieuw vast. De CvB houdt in de gaten of de leerling het aanbod krijgt dat passend is en of wijzigingen noodzakelijk zijn. Als een leerling ondersteuning nodig heeft die buiten ons aanbod valt, dan maken wij een leerling-specifiek ondersteuningsplan. Dit plan wordt onderdeel van het OPP.

Wij bepalen het te verwachten niveau van vervolgonderwijs aan de hand van de volgende kenmerken.

 • De onderwijsbehoefte van de leerling.
 • Test- en toets resultaten.
 • Signaleringsinstrument leergebied overstijgende doelen.
 • Saqi.
 • Welkom
 • Welkom

  Leerlingen met een intensief cluster 2 arrangement zijn welkom op het Auris College Leiden. Ook hun ouders zijn welkom. Wij staan dicht bij de leerlingen en hun ouders. Wij creëren voor onze leerlingen en medewerkers een veilige omgeving op zowel fysiek, sociaal en communicatief gebied. We zeggen wat we gaan doen, houden ons aan afspraken en doen dit met kennis en passie.

 • Persoonlijk
 • Persoonlijk

  Tijdens de gesprekken op school (gespreksavonden) of bij u thuis (huisbezoek bij de eerstejaars leerlingen) bespreken de collega’s met u de ontwikkeling van uw kind. Zes keer per jaar ontvangt u een ouderkrant met daarin allerlei informatie over de school. Elke leerling heeft een mentor die uw kind voor langere tijd begeleidt. De mentor bouwt een persoonlijke relatie met de leerling op en draagt bij aan de vorming van de klas waarin de leerling functioneert. Naast de leervorderingen heeft de mentor ook aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en voor de motivatie van de leerling.

 • Veilig
 • Veilig

  Wij bieden een pedagogisch klimaat met een veilige omgeving waarin elke leerling zich gewaardeerd voelt. Wij gaan uit van een individuele benadering en bieden hulp waar nodig. We bieden onze leerlingen een overzichtelijke omgeving door structuur aan te brengen in ruimte en tijd. Wij hanteren duidelijke regels over bijvoorbeeld goede omgangsvormen. 

 • Duidelijk
 • Duidelijk

  Onderling respect staat zowel voor de docenten en de andere medewerkers als voor uw kind centraal op het Auris College Leiden. Om ervoor te zorgen dat de huidige goede sfeer en goede onderlinge contacten blijven bestaan, hebben we afspraken gemaakt over hoe we met elkaar omgaan. Deze afspraken zijn opgenomen in het schoolboekje vso dat elke leerling mee naar huis krijgt.

 • Bevlogen
 • Bevlogen

  Op onze school werkt een professioneel team samen aan het best passende onderwijs en de best passende zorg voor elke leerling. De goede samenwerking en overleg tussen alle medewerkers is nodig om een breed en kwalitatief goed aanbod voor onze leerlingen te verzorgen. Wij blijven van de laatste ontwikkelingen binnen het onderwijs en binnen cluster 2 op de hoogte door scholing en het volgen van cursussen.

 • DCCookieLaw