Auris College Leiden Aurislogo

Resultaten en ambities

Kwaliteitszorg: Resultaten en ambities

Auris College Leiden werkt vanuit het schoolplan dat voor vijf jaar wordt opgesteld. Dit document geeft houvast aan het team voor wat betreft visie, beleid en ontwikkelingen.

In het algemeen geldt, dat we binnen onze school de uitgangspunten van opbrengstgericht werken hanteren. We houden zicht op wat we willen bereiken, werken hier gezamenlijk naartoe en stellen dit proces tijdig bij als dat nodig is. Dit maakt dat we de kwaliteit van ons onderwijs structureel verbeteren en borgen.

De jaarplannen van het Auris College Leiden hebben een directe link met de jaarplannen van de Auris regio Noordwest, waartoe het ACL behoort en via het regiojaarplan met het overkoepelende Auris strategische jaarplan. In het ACL jaarplan worden de geplande ontwikkelingen gekoppeld aan de items binnen het inspectiekader. De status van de ontwikkeling (implementatie, borging of verbetering) wordt in de meerjarenplanning aangegeven. Elk ontwikkelpunt wordt jaarlijks geëvalueerd volgens de PDCA-cyclus. Er wordt gewerkt met:

a.     Evaluatie-instrumenten (1x per 2 jaar) op Auris niveau:

 • medewerker-tevredenheidsonderzoek
 • cliënt tevredenheidsonderzoek (voor ouders, leerlingen en personeel)

b.     Evaluatie-instrumenten op Auris College Leiden niveau:

 • interne Audit (intern onderzoek volgens inspectiekader)
 • klassenvertegenwoordigersvergadering
 • jaarlijkse evaluatie van jaarplan met team

c.      Analyse van opbrengsten (jaarlijks)

 • uitstroomadviezen en plaatsbestendiging van uitgestroomde leerlingen
 • benchmark Auris breed Cito

Resultaten inzichtelijk

Ambities, speerpunten:

Streefgetallen:

 • 90% van het uitstroomperspectief klopt ten opzichte van de verwachting die is vastgesteld in het tweede leerjaar.
 • 90% bestendiging bij uitstroom.
 • De resultaten van de meting Veiligheidsbeleving 2018 voldoet aan onze norm en wij streven naar een handhaving van dezelfde resultaten in 2020, zie bijlage.
 • De resultaten van de meting Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2017 voldoet aan onze norm en wij streven naar een handhaving van dezelfde resultaten in 2019, zie bijlage.
 • De resultaten van de meting Cliëntervaringsonderzoek 2017 voldoet aan onze norm en wij streven naar een handhaving van dezelfde resultaten in 2019, zie bijlage.
 • Voor de VMBO stroom hanteren we de volgende schoolnormen bij het LGO signaleringsinstrument: we verwachten dat minimaal 90% van de leerlingen 0,8 scoort in de voortgangsrapportage op de 4 aparte gebieden aan het einde van het 1e leerjaar, in het 2e leerjaar 90% van de leerlingen minimaal 1,8 scoort en in het 3e leerjaar 90% van de leerlingen minimaal 2,8. Deze scores zijn gebaseerd op de gemiddelde scores van de afgelopen 3 jaar. Van de leerlingen die uitstromen in het schooljaar 2017/2018 heeft 100% minimaal 2,8 gescoord. We gaan onderzoeken of dit een trend is of dat dit een eenmalige uitschieter is. Gezien de hoge score van afgelopen schooljaar is onze ambitie voor het schooljaar 2018/2019 dat 90% van de leerlingen een score van 2,9 haalt.
 • Sinds schooljaar 2017 – 2018 werkt de school met een nieuw instrument om competenties van de leerlingen van de praktijkstroom te volgen. Het instrument Indico wordt hiervoor gebruikt. Indico staat voor indicatoren en competenties. De competenties zijn een set van ‘kennis, vaardigheden en houding/gedrag’. De indicatoren maken de competenties meetbaar. Iedere competentie is opgebouwd uit meerdere indicatoren. De leerling wordt beoordeeld op de indicatoren zodat inzichtelijk wordt in welke mate de leerling de competenties beheerst. De Indico sluit aan bij kerndoelen ‘Voorbereiding op arbeid’ en ‘Leergebiedoverstijgende kerndoelen’ (LGO).  De Indico sluit eveneens aan op het mbo-kwalificatiedossier op niveau 1 (entreeopleiding) en het begrippenkader zoals dat gehanteerd wordt in de Participatiewet. De totale competentielijn is gericht op de competenties van de reguliere arbeidsmarkt op en onder mbo-1 niveau.
  De competentielijn Indico beschrijft wat een leerling moet kennen en kunnen om succesvol uit te kunnen stromen naar de uitstroombestemming. De ontwikkeling van de vaardigheden van alle leerlingen in de Praktijkstroom worden op basis van deze lijn gevolgd en vastgelegd. De Indico bestaat uit drie onderdelen:
 1. De competenties arbeidsvaardigheden
 2. Beroepsoriëntatie
 3. Belastbaarheid

  In het beleidsstuk Toeleiding naar Arbeid op de Praktijkstroom is beschreven aan welke norm de leerlingen moeten voldoen en welke vaardigheden de leerling moet beheersen om door te kunnen stromen naar een volgende praktijkvorm of arbeidsplek.
  De vastgestelde norm voor de schoolverlaters met uitstroomperspectief reguliere arbeid was voor schooljaar 2017 – 2018 dat de leerlingen 100% zouden scoren op de normindicatoren en 70% op de restindicatoren. Als we naar het gemiddelde van de vier meetmomenten van de leerlingen kijken, blijkt deze norm voor de normindicatoren te hoog en voor de restindicatoren te laag ingezet. Bekijk hier de inventarisatie schoolverlaters indico.
  Voor de normindicatoren scoren de schoolverlaters met een totaal gemiddelde van de vier meetmomenten op 92,9 %. Eén leerling scoort een gemiddelde van 85,5 %.
  Voor wat betreft de restindicatoren behaalt 100% van de schoolverlaters de norm van 70%. Het totale gemiddelde van de vier meetmomenten ligt op 87%. Eén leerling scoort een gemiddelde van 82%.
  Voor schooljaar 2018 – 2019 stellen we als ambitie dat alle schoolverlaters minimaal 94% gemiddeld scoren op de normindicatoren en minimaal 85% op de restindicatoren.
 
 • Welkom
 • Welkom

  Leerlingen met een intensief cluster 2 arrangement zijn welkom op het Auris College Leiden. Ook hun ouders zijn welkom. Wij staan dicht bij de leerlingen en hun ouders. Wij creëren voor onze leerlingen en medewerkers een veilige omgeving op zowel fysiek, sociaal en communicatief gebied. We zeggen wat we gaan doen, houden ons aan afspraken en doen dit met kennis en passie.

 • Persoonlijk
 • Persoonlijk

  Tijdens de gesprekken op school (gespreksavonden) of bij u thuis (huisbezoek bij de eerstejaars leerlingen) bespreken de collega’s met u de ontwikkeling van uw kind. Zes keer per jaar ontvangt u een ouderkrant met daarin allerlei informatie over de school. Elke leerling heeft een mentor die uw kind voor langere tijd begeleidt. De mentor bouwt een persoonlijke relatie met de leerling op en draagt bij aan de vorming van de klas waarin de leerling functioneert. Naast de leervorderingen heeft de mentor ook aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en voor de motivatie van de leerling.

 • Veilig
 • Veilig

  Wij bieden een pedagogisch klimaat met een veilige omgeving waarin elke leerling zich gewaardeerd voelt. Wij gaan uit van een individuele benadering en bieden hulp waar nodig. We bieden onze leerlingen een overzichtelijke omgeving door structuur aan te brengen in ruimte en tijd. Wij hanteren duidelijke regels over bijvoorbeeld goede omgangsvormen. 

 • Duidelijk
 • Duidelijk

  Onderling respect staat zowel voor de docenten en de andere medewerkers als voor uw kind centraal op het Auris College Leiden. Om ervoor te zorgen dat de huidige goede sfeer en goede onderlinge contacten blijven bestaan, hebben we afspraken gemaakt over hoe we met elkaar omgaan. Deze afspraken zijn opgenomen in het schoolboekje vso dat elke leerling mee naar huis krijgt.

 • Bevlogen
 • Bevlogen

  Op onze school werkt een professioneel team samen aan het best passende onderwijs en de best passende zorg voor elke leerling. De goede samenwerking en overleg tussen alle medewerkers is nodig om een breed en kwalitatief goed aanbod voor onze leerlingen te verzorgen. Wij blijven van de laatste ontwikkelingen binnen het onderwijs en binnen cluster 2 op de hoogte door scholing en het volgen van cursussen.

 • DCCookieLaw